Leiebetingelser /Vilkår

STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M.

FORMÅL
Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra Lofoten-Utleie AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

BEREGNING AV LEIEN
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av Lofoten- Utleie AS , eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depot. Dersom ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til det depot objektet ble utlevert fra.

HVA LEIEBELØPET INKLUDERER
Inkludert i leien er følgende ytelser: Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer. Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner. Reparasjoner som følger av normal slitasje. Leietageren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted, renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedring av skader samt forsikring. Se pkt. 8.

FAKTURERING - BETALINGSBETINGELSER
Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Månedsavtale kan faktureres forskuddsvis hver måned mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 7 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 5 dager etter fakturadato. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av leieutstyr skjer etter kl. 0800.

UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietageren fra dette forlater Lofoten-Utleie AS depot til dette er returnert til samme. Lofoten -Utleie AS kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietageren meromkostninger. Lofoten-Utleie AS plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Lofoten-Utleie AS er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Lofoten-Utleie AS vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks underrette Lofoten-Utleie AS, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt Lofoten-Utleie AS om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietageren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Lofoten-Utleie for leietagers regning. Er ikke leieobjektet tilstrekkelig rengjort tilkommer rengjøringsgebyr.

FREMLEIE
Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.lignende.) over utstyret.

TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i retningslinjer forbruk av utstyret og følge brukerveiledninger eller sikkerhetsbestemmelser som gjelder for bruken. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietageren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. Bruk til sandblåsing, sprøytemaling er ikke tillatt.

For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietageren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Lofoten-Utleie AS skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietageren på forhåndkontaktet av Lofoten-Utleie, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietager må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av Lofoten-Utleie AS. Lofoten-Utleie AS har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietager holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

FORSIKRING - DEKNINGSOMFANG
Leieobjektet er under leietiden forsikret via Lofoten-Utleie AS ved at leietager belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

1. Minigravere, lastemaskiner og lignende utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.

2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.

3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og 2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2).

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på kr.15.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. Premie for forsikring belastes leietager med 5% av brutto utleiepris.

ANSVARSBEGRENSNING
Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredje mann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk(inklusive evt. Driftsforstyrrelser). Lofoten-Utleie AS kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre Lofoten-Utleie AS personell har voldt skaden forsettlig, eller selskapet som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. Lofoten-Utleie AS er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. Lofoten-Utleie AS innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietagerens behov.

OPPSIGELSE - HEVING - MISLIGHOLD
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietageren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietageren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietager med rimelig skånsomhet, kan Lofoten – Utlei AS heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan Lofoten-Utleie AS kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietager kan heve avtalen dersom Lofoten-Utleie AS ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

TVISTER
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietager kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapitel 32, såfremt partene ikke enes om annet. Ved eventuell rettstvist om denne avtale, vedtar partene Svolvær som rette sted for verneting, jfr. tvisteloven§ 4-6.